• วัตถุประสงค์

    เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรัชญาและศาสนา ภาษาและภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี วรรณคดีและวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี และการแสดง และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ในด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และชาติพันธ์ศึกษา

    กำหนดเผยแพร่ 

     ปีละ 2 ฉบับ
                                    ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
                                    ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม