ISSN 2651-1363 (Print)
ISSN 2651-1371 (Online)

     วารสารบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวารสารวิชาการ ที่จัดทำขึ้นในปี 2559 โดยมี 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) รับตีพิมพ์บทความวิชาการบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษา บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ ในสาขาที่เกี่ยวกับทางด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิเช่น ครุศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอก

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-24

ดูเล่มทุกฉบับ