ISSN 2651-1363 (Print)
ISSN 2651-1371 (Online)

     วารสารบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวารสารวิชาการ ที่จัดทำขึ้นในปี 2559 โดยมี 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) รับตีพิมพ์บทความวิชาการบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษา บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ ในสาขาที่เกี่ยวกับทางด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิเช่น ครุศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอก

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน 2562

ดูเล่มทุกฉบับ