วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งบทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความพิถีพิถัน อีกทั้งได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ในแต่ละสาขาอย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาวารสารให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจประเมินบทความอย่าง ละเอียดรอบครอบ เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน ที่ส่งผลงานอันมีคุณค่ามาร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ซึ่งจะเป็น ประโยชน์มหาศาลในการศึกษาค้นคว้า ด้านบริหารธุรกิจสืบเนื่องต่อไป

Vol 13 No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-29

View All Issues

Indexed in tci