ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินของรัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

ศรัญญา รักสงฆ์ บียองโฮ ยู

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาของเงินทุน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินของรัฐโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 375 ราย ผลการวิจัย พบว่า แหล่งเงินทุนที่สำคัญที่สุดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เงินกู้ จากธนาคารพาณิชย์ รองลงมาคือสถาบันการเงินของรัฐ  และปัจจัยด้านสถานประกอบการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินของรัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ทุนเริ่มต้นของกิจการ  มูลค่าสินทรัพย์ของกิจการ นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินของรัฐ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการขาย ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถใช้เป็นแนวทางการวางแผนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้แนวทางในการวางในการกำหนดนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย