วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันส่งออกมันสำปะหลังไทยในอาเซียน

Main Article Content

ศรัญญา รักสงฆ์ เกสินี หมื่นไธสง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของมันสำปะหลังไทยไปประเทศในกลุ่มอาเซียน และปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของมันสำปะหลังไทยในอาเซียน โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ ปี 2540 ไตรมาส 1 ถึง ปี 2560 ไตรมาส 4 ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกมันสำปะหลังไทยในอาซียนอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสามารมารถในการแข่งขันส่งออกมันสำปะหลังไทยพบว่า รายได้ประชาชาติของประเทศในอาเซียน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาของมันสำปะหลังของประเทศไทย และ ดัชนีราคาของมันสำปะหลังของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งที่สำคัญของไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย