Vol 12, No 1 (2017)

มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย

อิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความพึงพอใจในการทำงานและประสิทธิผล การปฏิบัติงานวิชาการ pdf
พงษ์สันติ์ ตันหยง, จิดาภา ถิรศิริกุล, นพพร จันทรนำชู 1-15
แนวทางบริหารจัดการสถานพยาบาลของรัฐเพื่อสนับสนุนการบริการของพระสงฆ์ pdf
ศรรัฐ เฮงเจริญ, บรรพต วิรุณราช 17-27
การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นด้านผู้บริโภค ของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทย pdf
กฤษดา เชียรวัฒนสุข, อรนี บุญมีนิมิตร 29-44
การสังเคราะห์องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจ pdf
สุชีรา ธนาวุฒิ, บรรพต วิรุณราช, ลลิต ถนอมสิงห์ 45-62
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง pdf
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์, ประภัสสร วารีศรี 63-72
การพัฒนาทักษะบุคลากรคนไทยด้านภาษาอังกฤษในบริษัท A pdf
กานดา รังสีบริรักษ์, ชนิสรา แก้วสวรรค์ 73-82
รูปแบบการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ pdf
กฤษดา พัฒนพงษ์ไพบูลย์ 83-101
การสื่อสารความรู้เรื่องการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) pdf
สุภาพร หมั่นหาทรัพย์ 103-128
นโยบายการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคตะวันออกประเทศไทย pdf
พชระ แซ่โง้ว, บรรพต วิรุณราช 129-143
การบัญชีต้นทุนคุณภาพและผลการดำเนินงานทางการตลาด: หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจที่ได้รับ ISO9000 ในประเทศไทย pdf
ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ 145-157