วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เป็นวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการพิจารณาบทความ: ภายใน 3 เดือน


Journal Homepage Image

Indexed in tci_75_03 กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Announcements

 

การส่งต้นฉบับบทความ

 

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายให้ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องส่งผลงานผ่านระบบ Thaijo เท่านั้น โดยใช้เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU

ติดต่อนางสาวปนัดดา กุลนาฑล 055-241711

อีเมล panadda.ko@psru.ac.th

 
Posted: 2017-07-06
 

ประกาศ: เกี่ยวกับบทความวิจัยและวิชาการ

 
ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
Posted: 2017-07-06
 

ประชาสัมพันธ์: อัตราค่าใช้จ่ายการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ผู้วิจัยบทความจะตองชําระคาดําเนินการในอัตรา

      1. ผู้วิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องชำระค่าดำเนินการในอัตรา 2,000 บาทต่อ 1 บทความ โดยเงินสด หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-0-46867-7

      2. ผู้วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องชำระค่าดำเนินการในอัตรา 2,500 บาทต่อ 1 บทความ โดยเงินสด หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-0-46867-7

      ก่อน กองบรรณาธิการถึงจะพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

 
Posted: 2016-12-29
 
More Announcements...

Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents

Cover

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
 

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
 

สารบัญ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
 

บทความวิชาการ

The Student Development Based on Learning Resource Activity PDF
ณิรดา เวชญาลักษณ์ 1-12

บทความวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการอ่านโดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการประสาทสัมผัสร่วมกับหลักการสอนแบบ 3Rs ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา PDF
สาวิตรี เกษณี, ศิริวิมล ใจงาม, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ 13-21
กลยุทธ์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก PDF
สุขแก้ว คำสอน, สวนีย์ เสริมสุข 22-35
การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย PDF
ณัฐวุฒิ เอี่ยมแจง, สมหมาย อ่ำดอนกลอย 36-51
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของโพลยา PDF
วรางคณา สำอางค์, พรชัย ทองเจือ, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ 52-61
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติในการว่ายน้ำของเด็กปฐมวัย PDF
ดุสิต บุญศิริ, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ, วิราพร พงศ์อาจารย์ 62-76
การศึกษาวิธีการพัฒนาตนเองทางด้านกระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการวิจัยของครูในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2557 PDF
พิมพ์พัน คุชช่วง, ปณิชกา จีรพรชัย 77-91
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา PDF
รุ่งทิพย์ ศรสิงห์, พรชัย ทองเจือ, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ 92-104
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) PDF
วรภา บางสาลี, พรชัย ทองเจือ, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล 105-119
การดำเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 PDF
บัวหลัน คำประมวล, ภิญโญ มนูศิลป์, ยุพร ริมชลการ 120-133
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
อุไรวรรณ ปานีสงค์, จิต นวนแก้ว, สุมาลี เลี่ยมทอง 134-147
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ PDF
ชนิกานต์ เพชรประพันธ์, จิต นวนแก้ว, หัสชัย สิทธิรักษ์ 148-158
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
อาลิสา สายทอง, คุณอานันท์ นิรมล, กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ 159-171
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันล้ำค่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 PDF
วราพรรณ สุกมาก, อาพัทธ์ เตียวตระกูล, อังคณา อ่อนธานี 172-186
การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF
เดชดนัย จุ้ยชุม, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ 187-201
ภาวะผู้นำ การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร PDF
วัชรศักดิ์ นุกูล, สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ, วินัย รังสินันท์ 202-216
ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ PDF
สรคุปต์ บุญเกษม, สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ, วินัย รังสินันท์ 217-230