>>>บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร  ริมชลการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา         ปรีชาวรพันธ์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


>>>กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  มนูศิลป์ ข้าราชการบำนาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  วงษ์นายะ      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  ริ้วธงชัย    ข้าราชการบำนาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


>>>ฝ่ายจัดการ
 

นางสาวปนัดดา     กุลนาฑล            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม