Announcements

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

 

news_1rxoz9o642zt763_650

 
Posted: 2017-03-07 More...
 

ประชาสัมพันธ์: อัตราค่าใช้จ่ายการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ผู้วิจัยบทความจะตองชําระคาดําเนินการในอัตรา

      1. ผู้วิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องชำระค่าดำเนินการในอัตรา 2,000 บาทต่อ 1 บทความ โดยเงินสด หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-0-46867-7

      2. ผู้วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องชำระค่าดำเนินการในอัตรา 2,500 บาทต่อ 1 บทความ โดยเงินสด หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-0-46867-7

      ก่อน กองบรรณาธิการถึงจะพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

 
Posted: 2016-12-29
 
1 - 2 of 2 Items