: โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

 

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 

“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก


กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย

● เปิดรับบทความวิจัย
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560

● แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย
   15 มิถุนายน 2560

● นักวิจัยส่งบทความวิจัยหรือโปสเตอร์ฉบับแก้ไข
   30 มิถุนายน 2560

● ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย
   10 กรกฎาคม 2560

● ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
   21 กรกฎาคม 2560

 

กลุ่มสาขาของผลงานวิจัย

● กลุ่มการศึกษา

● กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

● กลุ่มวิทยาการจัดการ และการสื่อสาร

● กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์

● กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

● กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

● กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ

หมายเหตุ  บทความฉบับเต็มมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าตีพิมพ์ลงวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 และรายงานสืบเนื่องการประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์

● ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

   - บุคคลทั่วไป 3,000 บาท

   - อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 2,500 บาท

   - อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,200 บาท

   - นักศึกษาทั่วไป 2,000 บาท

   - นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม


● วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2560

   - บุคคลทั่วไป 3,500 บาท

   - อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 3,000 บาท

   - อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,500 บาท

   - นักศึกษาทั่วไป 2,500 บาท

   - นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

● ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

   - บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

   - อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 500 บาท

   - นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม

อ่านรายละเอียดได้ที่  http://gnru2017.psru.ac.th/project-info.php

ติดต่อสอบถามโทร 055-241711

เว็บไซต์หลัก (โครงการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งที่ 17http://gnru2017.psru.ac.th/


03_1024