โซเชี่ยลทีวี กับ โลกทัศน์ใหม่ในการรับชมกีฬาฟุตบอล

เอกรงค์ ปั้นพงษ์

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความวิชาการฉบับนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่การรับชมกีฬาฟุตบอลผ่านสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบสื่อใหม่อย่างอินเตอร์เน็ต คือ สื่อสังคมออนไลน์ เรียกว่า Social Television เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดจากการมีอินเตอร์เน็ตที่ได้หลอมรวมเทคโนโลยี (Technology Convergence) ระหว่าง Social Network และการรับชมโทรทัศน์ในรูปแบบเดิม ดังนั้น Social TV มีลักษณะของการรับชมดังนี้ 1) เป็นทางเลือกของจอที่สอง (Second Screen) ในการรับชม 2) ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับชมรายการโทรทัศน์คนอื่นๆ ผ่าน Social Network 3) มีการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง และ 4) สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา กล่าวโดยสรุป การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างแนวทางในการรับชมฟุตบอลผ่านสื่อฯ ใหม่ๆ คือ มีลักษณะการประยุกต์ Social Media มาเป็น Social TV เพื่อใช้ในการรับชมฟุตบอลโดยแสดงให้เห็นถึงมิติใหม่ในการรับชมฟุตบอลกับกลุ่มแฟนบอลคนอื่นๆ ผ่านโลกเสมือนจริงในสื่อสังคมออนไลน์

Abstract

             This academic paper was aimed to offer a channel to watch footall matches through a new medium like the Internet. Viewers could rely on this new alternative to appreciate the matches through online social media called “social televisions.” It was a new phenomenon of the Internet with technology convergene between social network and traditional television exposure for initiating conversations on online broadcasted programs which were being viewed. The exposure was divided into serveral possible ways, namely, 1) alternative second screen, 2) interactions with other viewers through social network, 3) communication and acknowledgement of news through various channels, and 4) the matches could be seen anywhere and anytime. In conclusion, the development of information technology helped forming a guideline on the exposure of football matches through the aforementioned new media; in other words, social media were adapted and applied as social televisions for watching football matches. This represented a current dimension of viewing them with other groups of football fans through the virtual world of online social media.


Keywords


โซเชี่ยลทีวี; โลกทัศน์ใหม่; การรับชมกีฬาฟุตบอล; Social TV; New Vision; Exposure to Soccer Sport

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2016 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Print ISSN: 2408-1256 

Online ISSN: 2465-5392

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 Phone/Fax: 055 241 711