การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อัญชลี อินทิยา, บัญญัติ ชำนาญกิจ, นวลศรี ชำนาญกิจ

Abstract


บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและประเมินหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตร ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขั้นตอน การวิจัยมี 2 ขั้นตอนดังนี้ 1) การสร้างและประเมินคุณภาพหลักสูตร และ 2) การศึกษาผลการใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 36 คน ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง ใช้สถิติการทดสอบ T–Test (Dependent Sample Test) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวการจัดสื่อและแหล่งเรียนรู้ แนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรแบบเน้นประสบการณ์ และพบว่าหลักสูตรที่ถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพระดับมากที่สุด 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นมีทักษะชีวิต ในด้านทักษะการสื่อสาร ด้านทักษะการตัดสินใจ และด้านทักษะการดำเนินชีวิตหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract 

            The purpose of this research was to develop of additional course curriculum on life skills usage for grade 8 students. This research was consisted of two step as follows. The first steps was to develop curriculum which assessed course quality by 5 experts. The second step was to study the results of using curriculum. The samples in Grade 8 students were 36 students. The results of the study were as follows: 1) The developed additional course curriculum on life skills were consisted of rationale, objectives, contents, curriculum aims, constructing of curriculum, activity process and evaluation. The quality of curriculum which was assessed by experts revealed that curriculum was appropriate at a very high level. 2) After training, grade 8 students have had more life skills such as communication skill, decision making skill and health lifestyle skills than before at the statistical level of .05 significance.


Keywords


หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม; ทักษะชีวิต; Additional Course Curriculum On Life Skills; Life Skills

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2016 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Print ISSN: 2408-1256 

Online ISSN: 2465-5392

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 Phone/Fax: 055 241 711