Vol 10, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

Cover

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
 

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
 

สารบัญ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
 

บทความวิชาการ

โซเชี่ยลทีวี กับ โลกทัศน์ใหม่ในการรับชมกีฬาฟุตบอล PDF
เอกรงค์ ปั้นพงษ์ 1-17

บทความวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการไทเทรตโดยใช้หลักการไมโครสเกล สำหรับใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ PDF
ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล, พิทักษ์ อยู่มี, อนงค์ ศรีโสภา 18-36
การประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อการจัดการสำหรับการตัดสินใจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP: Seed) : กรณีศึกษาของเกษตรกรในเขตจังหวัดพิษณุโลก PDF
อุษณีย์ เส็งพานิช 37-54
ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่มีต่อ การใช้สื่อการสอนของอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
พิชญาพร ประครองใจ, เอกรงค์ ปั้นพงษ์ 55-65
รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ PDF
วันสว่าง สิงห์ชัย, พูนชัย ยาวิราช, ประเวศ เวชชะ, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว 66-86
เปรียบเทียบอัตลักษณ์ละครชาตรีจังหวัดเพชรบุรี กับละครชาตรีจังหวัด PDF
ตรีรัตน์ วิสุทธิพันธ์, จินตนา สายทองคำ, พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ 87-102
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับกลวิธีเมตาคอกนิชันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF
สุกัญญา แย้มกลีบ, จักรกฤษณ์ สมพงษ์, อังคณา อ่อนธานี 103-121
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการแปลง ของเลชด้วยตัวต่อเลโก้ (LEGO®) เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 PDF
ชยานันต์ จิรสินกุลโรจน์, กิจติ รอดเทศ, วนินทร สุภาพ 122-137
การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนระเบียบวิธีการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ PDF
อัญชลี สุขในสิทธิ์ 138-154
การสำรวจความต้องการเพื่อหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน PDF
อดุลย์ จันตา, สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์, ชไมพร ดิสถาพร 155-173
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ PDF
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 174-193
การพัฒนาแบบวัดความเป็นไทยของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
ประกฤติยา ทักษิโณ, พัชราวลัย มีทรัพย์ 194-212
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
วิจิตรา จำลองราษฎร์, ไพศาล ริ้งธงชัย, วาลิกา โพธิ์หิรัญ, ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 213-227
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF
อัญชลี อินทิยา, บัญญัติ ชำนาญกิจ, นวลศรี ชำนาญกิจ 228-243