EDITORIAL BOARD

>>>บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา   

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร  ริมชลการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา         ปรีชาวรพันธ์   

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


>>>กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  มนูศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  วงษ์นายะ      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  ริ้วธงชัย    ข้าราชการบำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  คำสอน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


>>>ฝ่ายจัดการ 

นางสาวปนัดดา     กุลนาฑล            นักวิชาการศึกษา
นายคัมภีวัฒน์     คำถาเครือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางมัทณา   ดวงอุปะ นักวิชาการพัสดุ