Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กลั่นธูป, นิรดา, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กลีบปาน, อำพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กองมะลิกันแก้ว, กิตติมา, นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขจรบุญ, หทัยรัตน์, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ขันยศ, ทวีศักดิ์, อาจารย์ ดร. ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขันยศ, ทวีศักดิ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขำวีระ, จุมพต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสอน, สุขแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำคณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คำสอน, สุขแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คำสอน, สุขแก้ว, อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จันตา, อดุลย์, สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันทรมณี, กีรติ, นักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จันทรวงค์, มาริน, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการประยุกต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จันทศร, ทศพร, นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำลองราษฎร์, วิจิตรา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จิตต์การุญ, ผ่องลักษม์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จิตต์การุญ, ผ่องลักษม์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จิตต์การุญ, ผ่องลักษม์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จิรสินกุลโรจน์, ชยานันต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชลวิโรจน์, บรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชัยสิทธิ์, วิภารัตน์ ชื้อชวด, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชำนาญกิจ, นวลศรี, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชำนาญกิจ, บัญญัติ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ช่างพินิจ, สุวพัชร์, อาจารย์ที่ปรึกษา
ช่างพินิจ, สุวพัชร์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 - 25 of 198 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 > >>