Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ Abstract   PDF
บุญธรรม ผลนา, ลำเนา เอี่ยมสอาด, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ
 
Vol 7, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุกในจังหวัดนครสวรรค์ Abstract   PDF
ภัทรมณ พิมพ์เมือง, วริศรา เหล่าบำรุง
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน Abstract   PDF
กัญญาพัชร พงษ์ดี, ไพรภ รัตนชูวงศ์, สุชาติ ลี้ตระกูล, ประเวศ เวชชะ
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Details   PDF
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Details   PDF
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
 
Vol 8, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 การขับร้องเพลงทะแย เถา ของครูองุ่น บัวเอี่ยม Abstract   PDF
กิตติมา กองมะลิกันแก้ว, มนัส วัฒนไชยยศ
 
Vol 7, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดนครสวรรค์ Abstract   PDF
นิรดา กลั่นธูป, วริศรา เหล่าบำรุง
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อการจัดการสำหรับการตัดสินใจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP: Seed) : กรณีศึกษาของเกษตรกรในเขตจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
อุษณีย์ เส็งพานิช
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การประเมินความต้องการจำเป็นของการให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Abstract   PDF
บัญชา ศรีสมบัติ, สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์, ทัศนีย์ ต้ออินทร์
 
Vol 8, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Abstract   PDF
โฆสิต ดิษฐบรรจง, ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์, บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
 
Vol 7, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 Abstract   PDF
อมรรัตน์ พึ่งน่วม, สุขแก้ว คำสอน, วิราพร พงศ์อาจารย์
 
Vol 9, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา Abstract   PDF
สิริพร มีผดุง, นันทิยา น้อยจันทร์, สายทิตย์ ยะฟู
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการแปลง ของเลชด้วยตัวต่อเลโก้ (LEGO®) เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ชยานันต์ จิรสินกุลโรจน์, กิจติ รอดเทศ, วนินทร สุภาพ
 
Vol 8, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การพัฒนาความสามารถการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโฟนิกส์ Abstract   PDF
ธนัญกรณ์ สุขศิริ, ทวีศักดิ์ ขันยศ, สกล เกิดผล
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Abstract   PDF
ศรัญญา ทับน้อย, พัชราวลัย มีทรัพย์, ลาวัณย์ ถาพันธุ์
 
Vol 9, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
ชมัยภรณ์ บัวระบัดทอง, ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน, จุมพต ขำวีระ
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับกลวิธีเมตาคอกนิชันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 Abstract   PDF
สุกัญญา แย้มกลีบ, จักรกฤษณ์ สมพงษ์, อังคณา อ่อนธานี
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารในพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
ศิริสุภา เอมหยวก, สนทยา สาลี
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของ โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   PDF
โกมินทร์ ตั้งสวัสดิ์, ภิญโญ มนูศิลป์, ยุพร ริมชลการ
 
Vol 9, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะการอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 Abstract   PDF
น้ำเพชร ภู่แส, ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ, พัชราวลัย มีทรัพย์
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ Abstract   PDF
ศันสนะ มูลทาดี, ทวีศักดิ์ ขันยศ, ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติ Abstract   PDF
สุวรรณา ดีไพบูลย์, ทวีศักดิ์ ขันยศ, วิราพร พงศ์อาจารย์
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Abstract   PDF
ลัดดาวรรณ ศรีฉิม, บัญชา สำรวยรื่น
 
Vol 8, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อินทรีย์เคมี เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด Abstract   PDF
สุธิสา แก้วนุ้ย, สธน เสนาสวัสดิ์, ทวีสิน นาวารัตน์
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะงานช่างพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 Abstract   PDF
ศักดิ์นคร สีหอแก้ว
 
1 - 25 of 95 Items 1 2 3 4 > >>