Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 The Student Development Based on Learning Resource Activity Abstract   PDF
ณิรดา เวชญาลักษณ์
 
Vol 7, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ Abstract   PDF
บุญธรรม ผลนา, ลำเนา เอี่ยมสอาด, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ
 
Vol 7, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุกในจังหวัดนครสวรรค์ Abstract   PDF
ภัทรมณ พิมพ์เมือง, วริศรา เหล่าบำรุง
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน Abstract   PDF
กัญญาพัชร พงษ์ดี, ไพรภ รัตนชูวงศ์, สุชาติ ลี้ตระกูล, ประเวศ เวชชะ
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 กลยุทธ์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
สุขแก้ว คำสอน, สวนีย์ เสริมสุข
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Details   PDF
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Details   PDF
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Details   PDF
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
 
Vol 8, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 การขับร้องเพลงทะแย เถา ของครูองุ่น บัวเอี่ยม Abstract   PDF
กิตติมา กองมะลิกันแก้ว, มนัส วัฒนไชยยศ
 
Vol 7, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดนครสวรรค์ Abstract   PDF
นิรดา กลั่นธูป, วริศรา เหล่าบำรุง
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
อุไรวรรณ ปานีสงค์, จิต นวนแก้ว, สุมาลี เลี่ยมทอง
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติในการว่ายน้ำของเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
ดุสิต บุญศิริ, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ, วิราพร พงศ์อาจารย์
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การดำเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 Abstract   PDF
บัวหลัน คำประมวล, ภิญโญ มนูศิลป์, ยุพร ริมชลการ
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อการจัดการสำหรับการตัดสินใจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP: Seed) : กรณีศึกษาของเกษตรกรในเขตจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
อุษณีย์ เส็งพานิช
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การประเมินความต้องการจำเป็นของการให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Abstract   PDF
บัญชา ศรีสมบัติ, สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์, ทัศนีย์ ต้ออินทร์
 
Vol 8, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Abstract   PDF
โฆสิต ดิษฐบรรจง, ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์, บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
 
Vol 7, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 Abstract   PDF
อมรรัตน์ พึ่งน่วม, สุขแก้ว คำสอน, วิราพร พงศ์อาจารย์
 
Vol 9, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา Abstract   PDF
สิริพร มีผดุง, นันทิยา น้อยจันทร์, สายทิตย์ ยะฟู
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
อาลิสา สายทอง, คุณอานันท์ นิรมล, กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการแปลง ของเลชด้วยตัวต่อเลโก้ (LEGO®) เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ชยานันต์ จิรสินกุลโรจน์, กิจติ รอดเทศ, วนินทร สุภาพ
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันล้ำค่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
วราพรรณ สุกมาก, อาพัทธ์ เตียวตระกูล, อังคณา อ่อนธานี
 
Vol 8, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การพัฒนาความสามารถการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโฟนิกส์ Abstract   PDF
ธนัญกรณ์ สุขศิริ, ทวีศักดิ์ ขันยศ, สกล เกิดผล
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Abstract   PDF
ศรัญญา ทับน้อย, พัชราวลัย มีทรัพย์, ลาวัณย์ ถาพันธุ์
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) Abstract   PDF
วรภา บางสาลี, พรชัย ทองเจือ, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา Abstract   PDF
รุ่งทิพย์ ศรสิงห์, พรชัย ทองเจือ, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ
 
1 - 25 of 116 Items 1 2 3 4 5 > >>