Search


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 สภาพและแนวทางการจัดการความรู้ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค เขตภาคเหนือ Abstract  PDF
สุรางค์รัตน์ พจี, อุษณีย์ เส็งพานิช
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 ภาวะผู้นำ การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร Abstract  PDF
วัชรศักดิ์ นุกูล, สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ, วินัย รังสินันท์
 
Vol 7, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ Abstract  PDF
บุญธรรม ผลนา, ลำเนา เอี่ยมสอาด, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ
 
Vol 9, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก Abstract  PDF
สุกานดา ผิวอ่อนดี, อุษณีย์ เส็งพาณิช, ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
 
Vol 7, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุกในจังหวัดนครสวรรค์ Abstract  PDF
ภัทรมณ พิมพ์เมือง, วริศรา เหล่าบำรุง
 
Vol 7, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 ประสิทธิภาพการบริหารงานตามกรอบแนวคิดของไลเคิร์ธที่มีต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ Abstract  PDF
ณิชกุลธิ์ โสภาสุวรรณ์, วริศรา เหล่าบำรุง
 
Vol 7, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดนครสวรรค์ Abstract  PDF
นิรดา กลั่นธูป, วริศรา เหล่าบำรุง
 
Vol 8, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก Abstract  PDF
อำพน กลีบปาน, จีระพงษ์ มะปะวงศ์, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย Abstract  PDF
ณัฐวุฒิ เอี่ยมแจง, สมหมาย อ่ำดอนกลอย
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Abstract  PDF
วิจิตรา จำลองราษฎร์, ไพศาล ริ้งธงชัย, วาลิกา โพธิ์หิรัญ, ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน Abstract  PDF
กัญญาพัชร พงษ์ดี, ไพรภ รัตนชูวงศ์, สุชาติ ลี้ตระกูล, ประเวศ เวชชะ
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Abstract  PDF
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, ลำเนา เอี่ยมสอาด, ปรัชญา โพธิหัง, พิชญาพร ประครองใจ
 
1 - 12 of 12 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"