Search


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก: การวิเคราะห์พหุระดับ โดยใช้โมเดลระดับลดหลั่นเชิงเส้น (HLM) Abstract  PDF
เจษฎาภรณ์ อ้นแก้ว, พัชราวลัย มีทรัพย์, นิคม นาคอ้าย
 
Vol 9, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 การพัฒนารูปแบบการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง Abstract  PDF
กีรติ จันทรมณี, อดุลย์ วังศรีคูณ, ธีรยุทธ ภูเขา
 
Vol 9, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร Abstract  PDF
สุชาติ รัตถา, เรขา อรัญวงศ์, รัชนี นิธากร
 
Vol 9, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร Abstract  PDF
ภาณุวัฒน์ สมนึก, ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์, ธีรยุทธ ภูเขา
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) Abstract  PDF
วรภา บางสาลี, พรชัย ทองเจือ, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Abstract  PDF
วิจิตรา จำลองราษฎร์, ไพศาล ริ้งธงชัย, วาลิกา โพธิ์หิรัญ, ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการแปลง ของเลชด้วยตัวต่อเลโก้ (LEGO®) เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Abstract  PDF
ชยานันต์ จิรสินกุลโรจน์, กิจติ รอดเทศ, วนินทร สุภาพ
 
Vol 10, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ Abstract  PDF
วันสว่าง สิงห์ชัย, พูนชัย ยาวิราช, ประเวศ เวชชะ, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว
 
Vol 10, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะงานช่างพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 Abstract  PDF
ศักดิ์นคร สีหอแก้ว
 
1 - 9 of 9 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"