Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  บทความที่ส่งจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ของวารสารใด (ท่านสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้หากมีข้อสงสัย ในหัวข้อ Comments to the Editor
 • The submission file is in Microsoft Word 2007-2017 document file format.
  ไฟล์บทความที่ส่งจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word 2007 ขึ้นไป
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.
  ข้อมูลรายละเอียดการเตรียมบทความท่านได้ศึกษาจากคำแนะนำผู้แต่งเรียบร้อยแล้ว

Author Guidelines

 

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารวาร มฉก.วิชาการ

 วารสาร มฉก. วิชาการ เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีกำหนดจัดพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ จึงขอเชิญเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทผลงานที่จะตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) บทความปริทรรศน์ (Review article) และบทความพิเศษ สรุปการอภิปราย/สัมมนา (Special article)  

ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนจีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ

 • บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด
 • บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ขึ้นไปต่อบทความ
 • กองบรรณาธิการอาจส่งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนแก้ไข เพิ่มเติม หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี
 • ลำดับการตีพิมพ์บทความทุกประเภทลงในวารสาร มฉก. วิชาการ แต่ละฉบับ ทางกองบรรณาธิการจะเรียงลำดับการตีพิมพ์เฉพาะต้นฉบับของบทความทุกประเภทที่มีการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายโดยไม่มีการแก้ไขสิ่งใด ๆ ในบทความอีก
 • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์
 • การยอมรับเรื่องที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง

ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ

การจัดพิมพ์บทความ

 • พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows
 • ความยาวของบทความไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว (นับรวมรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และเอกสารอ้างอิง)
 • รูปแบบตัวอักษร ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH Sarabun New เท่านั้น
 • ชื่อเรื่องบทความ มีทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
 • ชื่อผู้เขียนใช้ชื่อ-นามสกุลเต็ม ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ โดยให้มีการกำกับเลขยกกำลังต่อท้ายชื่อ สำหรับผู้เขียนหลักให้ทำเครื่องหมายดอกจันทน์ไว้ท้ายชื่อ พร้อมระบุอีเมล สำหรับชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนควรพิมพ์ให้ตรงกับตัวเลขยกกำลังที่กำกับไว้ท้ายชื่อผู้เขียน กรณีผู้เขียน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ใส่จุลภาค (,) คั่น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 15 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อผู้เขียนและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ชื่อบทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
 • เนื้อหาบทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 15 ย่อหน้าเข้ามา 0.5 นิ้ว ให้พิมพ์หน้าเดียวชิดขอบซ้ายขวา
 • ชื่อคำสำคัญมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 15 pt (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ให้เว้น 1 เคาะ แล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : )  
 • ชื่อหัวเรื่องใหญ่ ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ไม่ใส่เลขลำดับที่
 • ชื่อหัวเรื่องรอง ขนาดตัวอักษร 15 (ตัวหนา) ย่อหน้าเข้ามา 0.5 นิ้ว
 • เนื้อหาบทความ ย่อหน้าเข้ามา 5 นิ้ว ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายขวา (กระจายแบบไทย) ขนาดตัวอักษร 15 pt. เว้นแต่ละบรรทัด 1 line space
 • ชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย จากนั้นให้เว้น 2 เคาะ แล้วตามด้วยคำอธิบายตารางอยู่ส่วนบนชิดขอบซ้ายของตาราง ใต้ตารางให้บอกแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย
 • ชื่อรูป ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย จากนั้นให้เว้น 2 เคาะ แล้วตามด้วยคำอธิบายรูปอยู่ส่วนบนชิดขอบซ้ายของรูป ใต้รูปให้บอกแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย
 • ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย จากนั้นให้เว้น 2 เคาะ แล้วตามด้วยคำอธิบายแผนภูมิอยู่ส่วนบนชิดขอบซ้ายของแผนภูมิ ใต้แผนภูมิให้บอกแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย
 • ระยะขอบกระดาษ บน 1 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว
 • หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ตำแหน่งด้านบนขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
 • ชื่อเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา) กึ่งกลางหน้ากระดาษ
 • เนื้อหาเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 15 (ตามรูปแบบ Vancouver Style)

ส่วนประกอบของบทความ

1)  ชื่อเรื่องบทความมีทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2)  ชื่อผู้เขียนต้องระบุชื่อผู้เขียนและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3)  บทคัดย่อ (Abstract) ในบทความวิจัย และบทความวิชาการ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญ (Keyword) 2 – 5 คำ

4)  เนื้อเรื่อง

    4.1) บทความวิจัย ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

   4.2) บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา และบทสรุป

5) เอกสารอ้างอิง

6)  ถ้ามีรูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่นๆ ต้องมีหมายเลขกำกับในบทความ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากมีรูปภาพควรใช้รูปภาพสีหรือสีขาว-ดำ ที่มีความคมชัด

Privacy Statement

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นหรือต่อบุคคลอื่นใด