• July - December 2019
  Vol 23 No 2 (2019)

  บรรณาธิการแถลง

   

                 วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 9 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่องการประเมินผลการสื่อสารโดยใช้แนวทางการสื่อสารอย่างปลอดภัยในการประสานงานส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทางโทรศัพท์

                     ปัจจุบันนี้ วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) ให้อยู่วารสารกลุ่มที่ 1 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งผู้ประเมินบทความ (Peer review journal) และผู้เขียนบทความในการแก้ไขบทความจนสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนมีผู้ที่ได้แสดงความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้เชิงวิชาการมากพอสมควรซึ่งยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อรอตีพิมพ์ในฉบับต่อไป 

                 กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  โดยสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจต่อไป

 • January - June 2019
  Vol 23 No 1 (2019)

  บรรณาธิการแถลง

                วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 8 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่องอิทธิพลของโซเดียมสตาร์ชไกลโคเลตต่อการละลายของยาเม็ดสองชั้นพาราเซตามอลแบบทยอยออกฤทธิ์ เรื่องความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในแรงงานใหม่เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

                     ปัจจุบันนี้ วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) ให้อยู่วารสารกลุ่มที่ 1 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งผู้ประเมินบทความ (Peer review journal) และผู้เขียนบทความในการแก้ไขบทความจนสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนมีผู้ที่ได้แสดงความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้เชิงวิชาการมากพอสมควรซึ่งยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อรอตีพิมพ์ในฉบับต่อไป 

                 กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  โดยสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจต่อไป

   

   

             

   

   

                                                                

 • July - December 2018
  Vol 22 No 43-44 (2018)
 • v21n42 January - June
  Vol 21 No 42 (2018)
 • v21n41 July – December
  Vol 21 No 41 (2017)
 • v20n40 January - June
  Vol 20 No 40 (2017)
 • v20n40s May
  Vol 20 No 40s (2017)
 • v20n39 July – December
  Vol 20 No 39 (2016)
1 - 5 of 8 items