Return to Article Details ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Download Download PDF