วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Article) บทความวิจัย (Research) ในแขนงวิชาสหาวิทยาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
  2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา และ อิสลามานุวัตร โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Vol 9 No 17 (2019): AL-HIKMAN JOURNAL OF FATONI UNIVERSITY

Published: 2019-06-21

The Development of E-Learning Course on The Topic of Feature Music of Western Culture Arts for Mattayomsuksa 2

วรัญญา - รุ่งเรือง; เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์, กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

65-76

A Model of Transformational Leadership Competency Development of School Administrators in 21st Century

สิรินาถ ปัทมาวิไล; อโนทัย ประสาน, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล

91-103

Communication Competency Development of Chief Executives of the Subdistrict Administration Organization in the Three Southern Border Provinces of Thailand

นิชาวดี ตานีเห็ง; วิทยาธร ท่อแก้ว, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, โกวิทย์ พวงงาม

105-114

มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน

อัครวินทร์ ศาสนพิทักษ์; สุกัลยา คงประดิษฐ์, จินดา ธำรงอาจริยกุล

115-123

Sustainable Development Guidelines for Residential Land Use in Rayong City Municipality, Rayong Province

นิชาภัทร เพชรแก้ว; เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

125-134

View All Issues