ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน; พฤษภาคม-สิงหาคม; กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับบทความวารสาร

2016-03-14

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Vol 34 No 3 (2017): September-December

Published: 2018-01-21

คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาลาว

กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์, รัตนา จันทร์เทาว์

82-99

ยุทธศาสตร์การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ณพวัศกช์ เดชชาตรี, กฤตติกา แสนโภชน์, อรุณศรี อื้อศรีวงศ์, ธนกฤต ทุริสุทธิ์

224-246

การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบริบทธรรมาภิบาลของกลุ่มสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น

วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ, ภูวนิดา คุนผลิน, ลักขณา อินทร์บึง, นุชธิดา โยลัย, ทัศนีพร วงชมภู

247-268

View All Issues

Indexed in tci