ทีมผู้ช่วยบรรณาธิการ

Kwannakorn Sonman, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand

udomluk bumrungyart, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand