Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • กรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการรับรองจากเจ้าของภาษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ขอให้ส่งเอกสารเป็น file word

  • มีการให้ url กรณีที่อ้างอิงจาก internet

วารสารขอความร่วมมือในการเตรียมต้นฉบับดังนี้


1.  ต้องเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์


2.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ในกรณีเป็นภาษาต่างประเทศต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญภาษาก่อนส่งกองบรรณาธิการ


3.  ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ – นามสกุลจริง (ทั้งภาษไทย และภาษาอังกฤษ)  ตำแหน่งและสถานที่ทำงานของผู้เขียนบทความอย่างชัดเจน


4.  ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษขนาด A4 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลที่บันทึกบทความในแผ่นบันทึกข้อมูล โดยจัดส่งทางไปรษณีย์


5.  ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน


6.  หากเป็นงานแปลหรือเรียบรียงจากภาษาต่างประเทศ  ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์


7.  เกณฑ์การพิจารณา จะยึดถือแนวทาง ดังนี้


7.1 กองบรรณาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา


7.2  เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหา  กองบรรณาธิการจะรับผิดชอยดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้ดคิดเห็นในด้านความมีสาระในเนื้อหา  และความสัมพันธ์ระหว่งชื่อกับเนื้อหา


8.  บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีความยาวรวมกันไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4


9.  บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์  ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.