ความผูกพัน จงรักภักดีไม่เคยจางหายจากหัวใจชาวประชา ในเรื่องสี่แผ่นดิน

Main Article Content

สุภิญญา ยงศิริ

Abstract

บทคัดย่อ

เรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมอันทรงคุณค่า  ทั้งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และคุณค่าอีกประการหนึ่งที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมชได้ถ่ายทอดได้อย่างงดงาม น่าประทับใจก็คือ ความรัก  ความผูกพัน  และความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยมีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่ง  ซึ่งในเรื่องสี่แผ่นดินได้กล่าวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักเพียงใด  แต่ความรัก  ความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติ

คำสำคัญ : นวนิยาย, สี่แผ่นดิน, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

 

Abstract

The novel “Four Reigns” (in Thai Si Phaendin) is one of the world’s most  valuable literary works on various aspects of Thai history, art and culture, customs and traditions. In addition, the author, M.R. Kukrit Pramoj, has shown the elegant and impressive ways in which Thais expressed their love of, loyalty to, and respect for their most beloved kings. Si Phaendin spans a period of the modern Thai monarchy, those of King Chulalongkorn, King Vajiravudh, King Prajadhipok, and finally King Ananda Mahidol. No matter how much time passes, Thais’ reverence for their kings does not change, and remains there in the hearts of the Thai people.

Keywords : novel, Si Phaendin, Four Reigns, M.R. Kukrit Pramoj

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ