วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มจัดพิมพ์วารสารฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 49)  ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 12 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชื่อวารสารเป็น อินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal) ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์ หนังสือ บทความปริวรรต ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค. – มิ.ย.) และ (ก.ค. – ธ.ค.)

 

Vol 11 No 1 (2016): มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559

Published: 2017-11-28

เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน เพื่อการป้องกันอาชญากรรม

พรณรงค์ การอรชัย, พรณรงค์ การอรชัย, ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี, เรวดี กระโหมวงศ, เสกสัณ เครือคำ

นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน

อรอุมา พรหมจรรย์, ปัญญา เลิศไกร, ชูศักดิ์ เอกเพชร

171-191

View All Issues

Indexed in tci