วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มจัดพิมพ์วารสารฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 49)  ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 12 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชื่อวารสารเป็น อินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal) ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์ หนังสือ บทความปริวรรต ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค. – มิ.ย.) และ (ก.ค. – ธ.ค.)

วารสาร อินทนิลทักษิณสาร
ISSN  2672-9652(Print)
ISSN 2672-9660 (Online)

 วารสารอินทนิลทักษิณสาร (INTHANINTHAKSIN JOURNAL) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) (2018): มกราคม - ธันวาคม 2561 ฉบับพิเศษ

วารสารฉบับที่ 3 (พิเศษ) เป็นฉับที่ผ่านกระบวนการ และขั้นตอนเหมือนกับวารสารฉบับที่ 1 และ 2  ทุกประการ

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-31

บทบรรณาธิการ

คุณัชญ์ สมชนะกิจ

5-6

การส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “ภูมิปัญญาดูซง” สู่เยาวชนในครอบครัว: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส

พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, ฉันทัส ทองช่วย, จริญญา ธรรมโชโต, ประภัสสร ภัทรนาวิก, ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์

1-29

ภูมินามชื่อหมู่บ้านภาษามลายูถิ่นในจังหวัดยะลา

ธิดา ดอคา, วราภรณ์ ทนงศักดิ์, นิสากร กล้าณรงค์

165-180

การบูรณาการการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ ผ่านโครงการวิจัยชุมชน

ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์, นพดล สาลีโภชน์

229-256

ดูเล่มทุกฉบับ

Indexed in tci