บรรณาธิการประจำฉบับ

อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ                                   มหาวิทยาลัยทักษิณ

 กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ์                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร  ศาสนประดิษฐ์                   มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.สมิทธ์ชาต์   พุมมา                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.อนินทร์  พุฒิโชติ                                      มหาวิทยาลัยทักษิณ

กองจัดการวารสาร

นางสาวสุมาลี ทองดี