บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

บรรณาธิการประจำฉบับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภการ สิริไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ศักดิ์สูง

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา เลิศไกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

อาจารย์ ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา

กองจัดการ

นางสาวสุมาลี ทองดี

นางสาวภาวิณี ตันรังสรรค์

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แจ่ม