ความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยใน จังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

Main Article Content

วลัยพร กาญจนการุณ ธีรัช ปัญโญ

Abstract

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจและการทหารระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อน
และระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลจำ นวน 13 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และ
นำ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่า พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในจังหวัด
เชียงใหม่เกิดขึ้นจากความต้องการเครื่องอุปโภคและบริโภคของกองทัพทหารญี่ปุ่น
ชาวไทยบางกลุ่มได้มีการติดต่อค้าขายกับทหารญี่ปุ่น ทำ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
ด้านภาษา วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ผลการศึกษายังได้ยืนยันข้อสรุปที่ว่า
มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นระบบที่จังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่สงครามโลก
ครั้งที่สอง ซึ่งส่งผลทำ ให้เกิดความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและ
ชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


ABSTRACT
The objectives of this study are to survey the relationships in education,
social, culture and military between Japanese and Thai people in Chiang Mai
province before and in the period of 2nd world war. In-depth interview on
purposive sampling, totally 13 persons, is employed by analysis of essence for
collecting historical evidences.
The evidence results reveal most of relationships were initiated by
the demand in goods and services of Japanese military. Some Chiang Mai
residents thus have dealt businesses with Japanese military leading to interchange
activities in language, culture, social and economy. The evidences also verify
the previous study that it had systematic Japanese teaching and learning, and
cultural activities since the 2nd world war. As a result, those have been
generating positive relationships and attitudes between Japanese and Thai until
currently.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ