การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม ในมาเลเซีย (ค.ศ.2003-2015)

Main Article Content

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ

Abstract

บทคัดย่อ
การที่นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัดก้าวลงจากตำ แหน่งนายกรัฐมนตรีของ
มาเลเซียในปี ค.ศ.2003 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองมาเลเซีย โดยเฉพาะ
การถ่ายโอนอำ นาจทางการเมืองสู่ผู้นำ รุ่นใหม่และการเปิดพื้นที่ทางการเมืองสำ หรับ
ประชาชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ทำ ให้ขบวนการประชาสังคมในมาเลเซีย
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 3 ขบวนการที่สำ คัญ คือ การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้าน
กฎหมายความมั่นคงภายในซึ่งเป็นกฎหมายที่รัฐบาลมาเลเซียมักนำ มาใช้เพื่อควบคุม
ผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล การเคลื่อนไหวของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของ
ชาวฮินดู (Hindu Rights Action Force: HINDRAF) โดยกลุ่มชาวอินเดียที่เรียกร้องสิทธิ
ในฐานะพลเมืองให้ทัดเทียมกับกลุ่มเชื้อชาติอื่นๆใน มาเลเซีย และการเคลื่อนไหวของ
แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Coalition for Clean and Fair Elections:
Bersih) ซึ่งระยะแรกเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการเลือกตั้งของมาเลเซียจัดการ
เลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม และต่อมาได้ยกระดับการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
นาจิบ ราซัคลาออกจากตำ แหน่ง การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม
ข้างต้นส่งผลต่อสำ นึกทางการเมืองของประชาชนมาเลเซียและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ที่สำ คัญต่อการเมืองมาเลเซีย


Abstract
When Dr Mahathir Mohamad announced his retirement as Prime Minister
of Malaysia in 2003, several political changes took place, especially a transfer
of political power to a young leader and more open political space for citizen
engagement. The changes escalated the growth of civil society. Three important
civil movements were a movement against the Internal Security Act, which was
often used to repress those in opposition to the government, the Hindu Rights
Action Force (HINDRAF), which aimed to preserve and protect Hindu’s rights in
Malaysia, and the Coalition for Clean and Fair Elections (Bersih), which sought
to reform the electoral system to ensure clean and fair elections and later demanded
the resignation of Prime Minister Najib Razak. These civil society movements
had an impact on political consciousness of Malaysian citizens and
contributed to significant political changes in Malaysia.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ