การจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

Main Article Content

ชุติมา สามารถ เก็ตถวา บุญปราการ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำ บล ท่าชะมวง อำ เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นำ ชุมชนและสมาชิกในชุมชน
จำ นวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำ แนกเป็น
หมวดหมู่ ตีความ แล้วนำ เสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของป่าชุมชนบ้าน
นิคมพัฒนาที่ 1 ตำ บลท่าชะมวง อำ เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นั้นพบว่า ผู้นำ และ
สมาชิกในชุมชนมีรูปแบบการจัดการป่าชุมชนโดย การเริ่มจากการสร้างจิตสำ นึกในการ
ทำ ให้รู้สึกว่าป่าชุมชนเป็นของทุกคนและมีความรู้สึกหวงแหนป่า มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการดูแล มีการตั้งกฎระเบียบในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มีวิธีการ
จัดการดูแลป่าผ่านทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน


The purpose of this study was to explore participation management forest
community in Baan Nikhom Phatthana 1 Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum
district, Songkhla province. The data of qualitative study were collected by
in–depth interviews with 10 informants consisting of the interpreted, and
presented with analytical description.
The study found that the participation management of the forest
community in Baan Nikhom Phatthana 1 began from building awareness that
the community so everyone should love and protect it. Natural resources
conservation groups were formed for everyone to participate in managing the
forest. Rules and regulations on utilization or the forest community were set.
Management and care for the forest are conducted through the use of local
wisdom, traditions and culture of the community

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ