บทบรรณาธิการ ปีที่ 13 ฉบับทึี่ 2

เนื้อหาบทความหลัก

คุณัชญ์ สมชนะกิจ

บทคัดย่อ

วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)  ขอนำตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณขึ้นปกอีกครั้งเพื่อร่วมเฉลิม ฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยทักษิณจะครบรอบ 50 ปีของการสถาปนา มหาวิทยาลัยในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นี้ 


หากมองย้อนกลับไปในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมากระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมขนานใหญ่อันเนื่องมาจากปัจจัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สงครามที่ต้องสู้รบในสมรภูมิกลายเป็นสงครามทางเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจกระทำควบคู่ไปกับการพัฒนามนุษย์และสังคมเพื่อให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทว่าในปีที่ผ่านมากระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(Artificial intelligence: AI) มาแรงจนแทบจะสั่นคลอนความมั่นคงมนุษยชาติ ทางเดียวที่มนุษย์จะทำให้ตนยังมีคุณค่าไม่ถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์คือต้องตอบตนเองให้ได้ว่า มนุษย์แตกต่างกับปัญญาประดิษฐ์อย่างไร และนับจากนี้จะสร้างองค์ความรู้ในฐานะมนุษย์อย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ท่ามกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


วารสารอินทนิลทักษิณสารฉบับนี้ยังคงเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใต้ในหลากหลายมิติ ทั้งมิติทางวรรณกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรมหรือภูมิศาสตร์ เช่น “หญิงแสร้ หญิงม่าย ชายร่ายครู: มโนทัศน์ว่าด้วยลักษณะหญิงชายที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมภาคใต้และความคิดร่วมกับคนในสังคมปัจจุบัน” “วัฒนธรรมกวนซี่กับการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกาในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง” “การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลชุมชนจัดการอุทกภัยในพื้นที่ 2 ชุมชนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”“ปัญหาและอุปสรรคในเส้นทางการเป็นศิลปินหนังตะลุงหญิงจังหวัดนครศรีธรรมราช” หรือองค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศมาเลเซีย เช่น “การดำเนินงานของรัฐบาลมาเลเซียในการต่อต้านการก่อการร้าย (ค.ศ. 2003-2015)” “ปัจจัยที่ส่งผลให้พระสงฆ์เชื้อสายสยามเสริมสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย”


สุดท้ายนี้วารสารของเรายังคงทำงานอย่างมุ่งมั่นในการที่จะเป็นช่องทางการนำเสนอองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย


และมีคุณภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการทุกคนจะให้ความสนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานมายังวารสารของเรา หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมอันใด กรุณาส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ