การดำเนินงานของรัฐบาลมาเลเซียในการต่อต้านการก่อการร้าย (ค.ศ. 2003-2015)

เนื้อหาบทความหลัก

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ จันทนา ไชยนาเคนทร์

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายทั้งภายนอกและภายในประเทศมาเลเซียที่มีผลต่อการกำหนดการดำเนินงานของรัฐบาลมาเลเซียในการต่อต้านการก่อการร้ายในช่วงค.ศ. 2003-2015 และลักษณะการดำเนินงานของรัฐบาลมาเลเซียในการต่อต้านการก่อการร้ายในเวลาดังกล่าว รวมถึงผลจากการดำเนินงานดังกล่าวต่อสถานการณ์การก่อการร้ายในมาเลเซีย การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพตามระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ การศึกษาพบว่าหลังเหตุการณ์ 9/11 รัฐบาลมาเลเซียมองว่าการก่อการร้าย คือ ภัยคุกคามสำคัญ แต่ไม่เห็นด้วยกับผู้นำและสื่อในโลกตะวันตกที่มักเชื่อมโยงการก่อการร้ายกับชาวมุสลิม ทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียในยุคนายกรัฐมนตรีอับดุลเลาะห์ อาหมัด บาดาวี และนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ใช้แนวทางที่เหมือนกัน 2 ประการ คือ การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงหลายฉบับเพื่อให้อำนาจอย่างสูงแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ต่อมารัฐบาลมาเลเซียในยุคนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคได้เพิ่มแนวทางสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การดำเนินการโครงการฟื้นฟูผู้ต้องขังและเฝ้าระวังอดีตนักโทษคดีก่อการร้าย เพื่อลดแนวคิดนิยมความรุนแรงและฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม การ บูรณาการมาตรการต่าง ๆ เข้าด้วยกันทำให้รัฐบาลมาเลเซียสามารถควบคุมสถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย