วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มจัดพิมพ์วารสารฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 49)  ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 12 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชื่อวารสารเป็น อินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal) ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์ หนังสือ บทความปริวรรต ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค. – มิ.ย.) และ (ก.ค. – ธ.ค.)

 

Vol 13 No 2 (2018): กรกฏาคม 2561 - ธันวาคม 2561

Published: 2018-11-07

Problems and Obstacles in A Career Path of Female Talung Perfomers in Nakhon Si Thammarat

รณกฤต เพชรเกลี้ยง, ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์

37-58

Malaysian Government Operation on Anti-Terrorism (2003-2015

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, จันทนา ไชยนาเคนทร์

89-118

Table-Top Exercise for Testing the Efficiency of Community Database for Flood Management in Two Subdistricts in Songkhla Lake Basin

วราภรณ์ ทนงศักด์ิ, เยาวนิจ กิตติธรกุล, สมพร ช่วยอารีย์, สมพร คุณวิชิต

119-138

The “Guanxi” Culture and The Creation of Social Networks of Chinese Hakka in Lower Southern of Thailand

Ma GuiTong, ศุภการ สิริไพศาล, อดิศร ศักด์ิสูง

139-164

Affecting factors enforcement strengthening of Siamese Buddhist monks of Thai cultural identity in Kelantan State of Malaysia

พระวิจักร์ พงษ์พันธ์, ปัญญา เทพสิงห์, เก็ตถวา บุญปราการ

177-208

Need Survey of Japanese 1-4 Textbook for the Japanese Major Students, Thaksin University

คุณัชญ์ สมชนะกิจ, เคนอิชิโร คุทซึนะ

249-270

View All Issues

Indexed in tci