เผยแพร่แล้ว: 2018-11-09

เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน เพื่อการป้องกันอาชญากรรม

พรณรงค์ การอรชัย, พรณรงค์ การอรชัย, ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี, เรวดี กระโหมวงศ, เสกสัณ เครือคำ

นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน

อรอุมา พรหมจรรย์, ปัญญา เลิศไกร, ชูศักดิ์ เอกเพชร

171-191