วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

จัดพิมพ์และเผยแพร่ :  2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

ISSN : 1686-1868 (Print) เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546)

ISSN : 2651-1614 (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2561)

การติดต่อวารสารหาดใหญ่วิชาการ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

2019-12-04

ด้วยระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อวารสารหาดใหญ่วิชาการ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศปรับรูปแบบเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ

2019-09-09

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปรับรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้กับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่ฉบับที่ตีพิมพ์เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศยกเลิกการรับบทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความรับเชิญ

2019-09-09

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ขอยกเลิกการรับบทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความรับเชิญ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

Vol 17 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-26

นวัตกรพลิกโลก

วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์

103-108

View All Issues

Indexed in tci