วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

จัดพิมพ์และเผยแพร่ :  2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

ISSN : 1686-1868 (Print) เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546)

ISSN : 2651-1614 (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2561)

ประกาศ!! การติดต่อวารสารหาดใหญ่วิชาการ

2019-05-17

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 - 2 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดปิดภาคของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หากท่านต้องการติดต่อวารสารหาดใหญ่วิชาการ สามารถติดต่อได้หลังจากวันดังกล่าว

Vol 16 No 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-25

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กและผู้ปกครองที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

สุวภา บุญอุไร, ปาริฉัตร เอี้ยงสูง, พลธาวิน วัชทรธำรงค์, รัตนชัย เพ็ชรสมบัติ, จำเนียร สุวรรณชาติ, ชัยยา น้อยนารถ, พิทักษ์ ทองสุข, พูลพงศ์ สุขสว่าง

127-137

View All Issues

Indexed in tci