วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ จัดพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

2018-04-02

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ

2018-04-02

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ประกาศจัดเก็บค่าพิจารณาบทความ ในอัตรา 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่บทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 9   เมษายน 2561 เป็นต้นไป

Vol 15 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2017-12-19

View All Issues

Indexed in tci