วารสารหาดใหญ่วิชาการ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป