Announcements

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

 
วารสารหาดใหญ่วิชาการ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
Posted: 2017-05-01
 
1 - 1 of 1 Items