เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

2018-04-02

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ

2018-04-02

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ประกาศจัดเก็บค่าพิจารณาบทความ ในอัตรา 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่บทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 9   เมษายน 2561 เป็นต้นไป