การใช้บัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสงขลา

Main Article Content

วีระวรรณ ศิริพงษ์

Abstract

The objectives of this research were to study the use of managerial accounting and problems encountered when using the managerial accounting in their jobs, and to compare the managerial accounting used by different SMEs administrators, positions, business operations, duration, and number of employees. Analytical statistics used in this study were as follows: frequency distribution, percentages, standard deviation, and F-test. It was found that the SMEs’ administrators used managerial accounting, at the highest level, for operation control, strategic planning, and making decisions, respectively. However, problems and barriers in using managerial accounting, as a whole, were at a moderate level. Comparatively, the results showed that there were significant differences among administrators’ positions, business operations, and the numbers of employees in using the managerial accounting for controlling, planning, and making decisions. There was also a significant difference among SMEs in using managerial accounting in different time periods of planning and making decisions.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บัญชีบริหาร ปัญหาและอุปสรรคของการใช้บัญชีบริหาร และเปรียบเทียบการใช้บัญชีบริหารของของผู้บริหาร ที่มีตำแหน่ง รูปแบบธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และจำนวนพนักงานที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีการใช้บัญชีบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการใช้งานในด้านการควบคุมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการวางแผน และด้านการตัดสินใจ ตามลำดับ ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการใช้บัญชีบริหารในกิจการ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการใช้บัญชีบริหารของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริหารที่มีตำแหน่งรูปแบบของกิจการ และจำนวนพนักงานที่ต่างกันมีการใช้บัญชีบริหารในกิจการด้านการควบคุม ด้านการวางแผน และด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีระยะเวลาประกอบธุรกิจที่ต่างกันมีการใช้บัญชีบริหารในกิจการด้านการวางแผน และด้านการตัดสินใจที่แตกต่างกัน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)