ผลกระทบของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของอาจารย์บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใต้ต่อประสิทธิภาพการทำงาน

Main Article Content

มันทนชัย สุทธิพันธ์ุ เสาวคนธ์ กลิ่นนาวี ศิริกาญจน์ ชวลิตสิทธิกุล สุภาทิพย์ บุญภิรมย์ สุดารัตน์ มะดีเย๊าะ

Abstract

This study aims to investigate the level of competency of the International Education Standards for Accounting Professionals and the level of working effectiveness of accounting lecturers in Southern Thailand, and to test for the effect of competency of accounting lecturers based on the International Education Standards from universities in Southern Thailand on the working effective. Population used in this study is all accounting lecturers from universities in Southern Thailand. Descriptive analysis and multiple regression are used to analyze the data. The results reveal that the level of working effective of

accounting lecturers in Southern Thailand is at high level (3.97), while the level of all competencies consisting of ethic (4.14), learning (4.19), skill (3.81), relation (4.09), and analysis (3.82) are also at high level. Moreover, there is a significantly positive effects of skill competency, analysis competency, and ethical competency on the level of working effective of accounting lecturers in Southern Thailand.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาระดับสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับอาจารย์สาขาการบัญชีและระดับประสิทธิภาพการทำงานของอาจารย์บัญชีระดับอุดมศึกษาภาคใต้ และทดสอบผลกระทบของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของอาจารย์บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใต้ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ประชากรในการศึกษาคือ อาจารย์บัญชีจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า ระดับประสิทธิภาพการทำงานของอาจารย์บัญชีในภาคใต้อยู่ในระดับสูง เท่ากับ 3.97 ส่วนสมรรถนะด้านจริยธรรม อยู่ในระดับสูง เท่ากับ 4.14 ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับสูง เท่ากับ 4.19 ด้านทักษะ อยู่ในระดับสูง เท่ากับ 3.81 ด้านความสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง เท่ากับ 4.09 และด้านการวิเคราะห์ อยู่ในระดับสูง เท่ากับ 3.82 นอกจากนี้ ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ และสมรรถนะด้านจริยธรรมมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานของอาจารย์บัญชีภาคใต้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)