สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Main Article Content

สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประยูร เทพนวล กมลาศน์ ศรประสิทธิ์

Abstract

The objectives of this research were to study about the components and criteria of the administrative competency of industrial and Community Education Colleges under the Vocational Education Commission and to investigate concurrent validity of the components and criteria of administrators of industrial and Community Education Colleges in known group. The samples of the study consisted of 564 administrators, deputy directors, heads of departments and educational committees in Industrial and Community Education colleges. The samples were to select by proportion cluster random sampling. The research instruments were questionnaire and validity instruments of the components and criteria. The statistics for this research were frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics for criteria and components description were Factor Analysis Techniques by Principle Component Analysis: PCA method and orthogonal rotation by varimax method. The concurrent validity was investigate in known group from 37 administrators under the Vocational Education Commission who were verifies educational standard from the organization on standard and quality assessment in good or excellent level. Data analysis was done by using t-test.

The results of this research were as follow;

1. There were 6 components and 52 criteria of the administrative competency of Industrial and Community Education Colleges under the vocational education commission. The weighted average of components was 0.458-0.754. There were 12 criteria of personal competency, 10 criteria of professional competency, 9 criteria of directing subordinate competency, 11 criteria of leadership competency and 5 criteria of analyzing and deciding competency.

2. The concurrent validity in known group, it was found that there was the high level of aspect in the components and criteria of the administrative competency of Industrial and Community Education Colleges under the Vocational Education Commission. The result was statistically significant at the level of 0.05 in all criteria. From the result, it could be concluded that 52 criteria and 6 components were valid and practical.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริง (Concurrent Validity) ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกลุ่มผู้รู้ชัด (Known Group) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 564 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริงขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบ ออโทกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ส่วนการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม สภาพจริง ใช้การตรวจสอบกับกลุ่มผู้รู้ชัด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในระดับดี หรือดีมาก จำนวน 37 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าที

ผลการวิจัย พบว่า

1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจำนวน 6 องค์ประกอบ 52 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.458 ถึง 0.754 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านวิชาชีพ(Professional Competency) จำนวน 10 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) จำนวน 9 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบังคับบัญชา (Directing Subordinate Competency) จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency) จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ และ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Analyzing and Deciding Competency) จำนวน 5 ตัวบ่งชี้

2. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริงกับกลุ่มผู้รู้ชัด พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มผู้รู้ชัดเห็นด้วยกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัวบ่งชี้ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ จำนวน 52 ตัวบ่งชี้ จาก 6 องค์ประกอบ มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง สามารถนำไปใช้ได้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)