สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Main Article Content

วัชรศักดิ์ สงค์ปาน วัน เดชพิชัย เรวดี กระโหมวงศ์

Abstract

This study of the current school administration for achieving internal quality assurance of secondary schools in the south Andaman area aimed to study (1) the levels of school administration, (2) the obstacles, issues and needs facing the school administration, and (3) suggestions proposed for school administration. The respondents to the given questionnaires, school administrators, acting school administrators, and teachers in charge of the internal quality assurance were from sixty schools selected by simple random sampling of seventy-one schools. Three school administrators from large, medium, and small-sized schools, selected by purposive sampling, were deeply interviewed. Mean and standard deviation were used to analyze the quantitative data, and content analysis for the qualitative data.

The research findings were as the follows:

(1) Currently the secondary schools in the south Andaman area are administered under their principles, objectives, administrative systems, and administrative models at a high level.

(2) The schools encountered problems, obstacles, and were in need of developing administrative models at the highest level; in particular, the students’ achievement was lower than that of the national average requirement. The schools’ annual internal quality assurance assessment was irregular. Almost all the assessments conducted were only at the end of the year.

(3) Key recommendations from the study to the schools are: 1) have systematic planning under the School-Based Management System and effective quality circles, 2) be flexible in administration with an in accordance with the Context, Input, Process, Output, Outcome, and Impact System, and 3) take into account the schools’ administration policy, community engagement, and educational administrative strategies. The schools must accelerate the improvement of the schools’ internal quality unpopularity, and maintain the already-popular.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรยี นมัธยมศึกษาภาคใตฝ้ งั่ อันดามนั มีวัตถปุ ระสงค์เพื่อ (1) ศกึ ษาระดับของการบริหารโรงเรยี น (2) ศึกษาปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการบริหารโรงเรียน (3) ศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารโรงเรียน โดยการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รักษาการในตำแหน่ง และครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในจาก 60 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจากจำนวนโรงเรียน 71 โรงเรียน และโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่คัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้

(1) ในปัจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักการ วัตถุประสงค์ระบบบริหารโรงเรียน และใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนในระดับมาก

(2) โรงเรียนมีปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารอยู่ในระดับมาก ที่สำคัญ คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และโรงเรียนดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างไม่ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่จะเน้นการทำเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในตอนสิ้นปีเท่านั้น

(3) ข้อเสนอแนะสำคัญที่ได้จากการวิจัย คือ โรงเรียนควรมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) และวงจรคุณภาพอย่างแท้จริง ควรมีการยืดหยุ่น ในการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบ CIPOO คือ บริบทของโรงเรียน ปัจจัยนำเข้ากระบวนการบริหาร ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคำนึงถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการใช้กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา คือ ต้องรีบพัฒนาคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ไม่ใช่ยอดนิยมเป็นพิเศษ ส่วนที่เป็นยอดนิยมอยู่แล้ว ก็ต้องรักษาไว้ให้เป็นยอดนิยมยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)