ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงส์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา

Main Article Content

ยศธร ทวีพล

Abstract

There are 2 purposes of the study. The first purpose is to comparatively study between fundamental factors and successfulness of conducting the local wisdom conservative policy between Khohong Town Municipality and Thakham Tambon Administrative Organization. The second purpose is to study the principal factors which affect the successfulness of conducting the local wisdom conservative policy between Municipality and Tambon Administrative Organization. Research methodology: Population sample is people in area of responsibility by Tambon Administrative Organization and Town Municipality in Songkhla province. The sample consists of 745 units. The data were collected by using questionnaires and then processed by statistical analysis, resulting in t-Statistic and Multiple regressions.

The study reveals that comparative study between fundamental factors and success of conducting the local wisdom conservative policy between Municipality and Tambon Administrative Organization are different. People in area of responsibility by Municipality Administrative Organization have statistically significant difference in higher means towards the fundamental factors, which is local philosophy factor, than people in area of responsibility by Tambon Administrative Organization. People in area of responsibility by Tambon Administrative Organization has statistically significant difference in higher means towards the principal factors of conducting the local wisdom conservative policy, the factor is local government leadership, than people in area of responsibility by Municipality Administrative Organization. Meanwhile, others factors of conducting the local wisdom conservative policy between Municipality and Tambon Administrative Organization are participation of community’s members and role of related organization. However, the study shows no statistically significant difference in value. Regarding comparative study of success of conducting the local wisdom conservative policy, the research shows that people who live between Municipality and Tambon Administrative area have no statistically significant difference in value of success rate of conducting the local wisdom conservative policy. The factors that contribute to accomplish the successfulness of conducting the local wisdom conservative policy between Khohong Town Municipality and Thakham Tambon Administrative Organization is the participation between member of community and leadership.

การศึกษามีวัตถุประสงค์ 2 ประการ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงส์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงส์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือ ประชาชนเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 745 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ t-Statistic และ Multiple Regression

ผลการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจำแนกตามลักษณะหน่วยงาน พบว่า (1) ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลมีระดับคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยด้านปราชญ์ชาวบ้านมากกว่าประชาชนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (2) ประชาชนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมีระดับคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยด้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (3) ปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน และบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (4) ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีระดับคะแนนความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงส์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน และ (2) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)