วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ จัดพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

Vol 15 No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Published: 2017-01-01

ผลกระทบของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของอาจารย์บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใต้ต่อประสิทธิภาพการทำงาน

มันทนชัย สุทธิพันธ์ุ, เสาวคนธ์ กลิ่นนาวี, ศิริกาญจน์ ชวลิตสิทธิกุล, สุภาทิพย์ บุญภิรมย์, สุดารัตน์ มะดีเย๊าะ

73-89

View All Issues
Indexed in tci