Vol 14, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการจัดการ ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา: การวิจัยแบบผสมผสานวิธี pdf
ปกรณ์ ลิ้มโยธิน 109-118
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลนคร สงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ pdf
ภัทร์กานต์ จันทร์มา, อุทัย ดุลยเกษม 119-131
สมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
วีระศักดิ์ พัทบุรี, ชวลิต เกิดทิพย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง 133-148
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชน โคกกระโหล่งโป่งแดง ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม pdf
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ, ญาณวุฒิ อุทรักษ์, ธนัทเดช โรจนกุศล, ณัชชา เหล่าสุวรรณ, สิริธร ดำรงสุกิจ, กนกอร พัดทะอำพัน 149-169
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง (Gracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา pdf
พลากร สัตย์ซื่อ, ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ 171-184
ต้นทุนการผลิตและวิถีการตลาดข้าวของภาคใต้ pdf
วีระศักดิ์ คงฤทธิ์, สุวัจนี เพชรรัตน์ 185-200

บทความวิชาการ (Academic Article)

เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ pdf
จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา 201-210
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ pdf
นิตติกร สุวรรณศิลป์, พจนีย์ ดวงปัญญา, วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล, สิทธิ์ชัย ลิมาพร, อรอนงค์ สัตยารักษ์ 211-227