Vol 15, No 1 (2017)

มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล pdf
พิชญา ชูเพชร, สุจิตรา จรจิตร 1-10
สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน pdf
วัชรศักดิ์ สงค์ปาน, วัน เดชพิชัย, เรวดี กระโหมวงศ์ 11-23
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 pdf
วรรณี อมตเวทย์, สุเทพ สันติวรานนท์, นวลพรรณ วรรณสุธี 25-41
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา pdf
สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน, ประยูร เทพนวล, กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ 43-58
การใช้บัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสงขลา pdf
วีระวรรณ ศิริพงษ์ 59-72
ผลกระทบของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของอาจารย์บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใต้ต่อประสิทธิภาพการทำงาน pdf
มันทนชัย สุทธิพันธ์ุ, เสาวคนธ์ กลิ่นนาวี, ศิริกาญจน์ ชวลิตสิทธิกุล, สุภาทิพย์ บุญภิรมย์, สุดารัตน์ มะดีเย๊าะ 73-89
มิติความเป็นหญิงกับกลไกของสังคมในกฤษณาสอนน้องคำกลอน ฉบับชาวบ้านเมืองเพชรบุรี pdf
สุภาวดี เพชรเกตุ 91-107
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงส์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา pdf
ยศธร ทวีพล 109-124