Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 Revelation of Weak Northern Thai Local Administration Internal Auditing in Detecting Risks Abstract   PDF
Arus Kongrungchok
 
Vol 13, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 Understanding and Managing Procrastination among Thai College Students Abstract   PDF
Leelie Ratsameemonthon
 
Vol 14, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 กระบวนการและเส้นทางพาณิชย์น้ำมันเถื่อนข้ามชาติในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซีย Abstract   PDF
นุกูล ชิ้นฟัก
 
Vol 14, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารทะเล Abstract   PDF
เสกสรร สุธรรมานนท์, ปิยะพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
 
Vol 13, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 กลวิธีการถ่ายทอดทางวิชาชีพและคุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ Abstract   PDF
วราภรณ์ คล้ายประยงค์
 
Vol 13, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 กลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข Abstract   PDF
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
 
Vol 13, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโฮมสคูล: กรณีศึกษาครอบครัวในภาคใต้ Abstract   PDF
รุจนี เอ้งฉ้วน, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์
 
Vol 12, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การธำรงอัตลักษณ์ของชาวจีนเจนเนอเรชั่นวายในย่านไชน่าทาวน์เยาวราช Abstract   PDF
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ
 
Vol 14, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 การบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ทิฆัมพร สมพงษ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 13, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการคัดเลือกพื้นที่ปลูกยางพาราในอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง Abstract   PDF
ปุณยนุช รุธิรโก, วรรณพร จันทร์เอียด, โสรยา สืบสง
 
Vol 12, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การประยุกต์ใช้บาร์โค้ดสองมิติ (2D barcode) เพื่อการจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับธุรกิจ Abstract   PDF
จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
 
Vol 15, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 Abstract   PDF
วรรณี อมตเวทย์, สุเทพ สันติวรานนท์, นวลพรรณ วรรณสุธี
 
Vol 14, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชน โคกกระโหล่งโป่งแดง ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม Abstract   PDF
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ, ญาณวุฒิ อุทรักษ์, ธนัทเดช โรจนกุศล, ณัชชา เหล่าสุวรรณ, สิริธร ดำรงสุกิจ, กนกอร พัดทะอำพัน
 
Vol 14, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง (Gracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
พลากร สัตย์ซื่อ, ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
 
Vol 12, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา Abstract   PDF
เกวลิน ไชยสวัสดิ์, เรชา ชูสุวรรณ, วุฒิชัย เนียมเทศ, บุญญิสา แซ่หล่อ
 
Vol 14, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 การศึกษาค่าความเชื่อมั่นของคะแนนแบบทดสอบอัตนัยวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีจำนวนผู้ตรวจและรูปแบบการตรวจให้คะแนน ต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง Abstract   PDF
จิรายุ เถาว์โท, อนุ เจริญวงศ์ระยับ, ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ
 
Vol 15, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล Abstract   PDF
พิชญา ชูเพชร, สุจิตรา จรจิตร
 
Vol 14, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก Abstract   PDF
อภิวรรณ ยอดมงคล, สุจิตรา จรจิตร
 
Vol 14, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ Abstract   PDF
นิตติกร สุวรรณศิลป์, พจนีย์ ดวงปัญญา, วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล, สิทธิ์ชัย ลิมาพร, อรอนงค์ สัตยารักษ์
 
Vol 15, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560 การใช้บัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
วีระวรรณ ศิริพงษ์
 
Vol 13, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 ขอบฟ้าขลิบทอง: กวีนิพนธ์แห่งความรู้สึก นึก คิด Details   PDF
อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
 
Vol 13, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ความคับแคบของนิยามและการแบ่งประเภทของวรรณกรรมไทยที่มีต่อวรรณกรรมภาษาชนกลุ่มน้อย Abstract   PDF
ทัศน์ธนิต ทองแดง
 
Vol 13, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 ความรู้ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุหลังผ่าตัดต้อกระจก Abstract   PDF
จิรัชยา เจียวก๊ก, สุภาวี หมัดอะด้ำ, เขมริฐศา เข็มมะลวน
 
Vol 13, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนที่มีเลขโดดทุกหลักเป็นเลข 1 กับ จำนวนที่มีเลขโดดทุกหลักเป็นเลข 1 ยกเว้นหลักแรกและหลักสุดท้ายเป็นจำนวน หลักของเลข 1 ในจำนวนแรก Abstract
พีระพงษ์ เครื่องสนุก, เพชรัตน์ เอี่ยมสอาด, อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
 
Vol 12, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยธุรกิจ ระดับการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ทางการเงิน และมูลค่าธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   PDF
มณฑา เอมสวัสดิ์
 
1 - 25 of 47 Items 1 2 > >>