ทิพย์เดชบัณฑิต, วิวัฒนเศรษฐ์เปรมวิทย์, and ทิพย์เดชเอื้อมพร. “Language and Economic Ideology: A Study of Chart Korbjitti’s Short Stories”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 7, no. 1 (April 24, 2019): 138-150. Accessed December 15, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/152445.