วิวัฒนเศรษฐ์เปรมวิทย์. “Editorial”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 7, no. 1 (June 21, 2019): E - F. Accessed December 10, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196515.