วิวัฒนเศรษฐ์เปรมวิทย์. “Editorial”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 6, no. 2 (June 21, 2019): 1 - 7. Accessed January 18, 2020. https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196555.